پاک آب

Pak ab

متن

آگهی دعوت مجامع عمومی شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت ۲۱۰۱۷۹

1) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت پاک آب پارس مورخ 12/08/1382 بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس و یا نماینده قانونی آنان به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت11 صبح مورخ 25/08/1382 در آدرس شرکت واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان بصیری خیابان ثمری پلاک 21 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه 2- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت 3- افزایش سرمایه شرکت4- تصویب خروج شریک 5- سایر موارد. مقام دعوت کننده: : رییس و نایب رییس هیات مدیره

2) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت پاک آب پارس مورخ 15/01/1383 بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس و یا نماینده قانونی آنان به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 11 صبح مورخ 15/02/1383 در محل سالن اجتماعات شرکت پاک آب پارس واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان بصیری خیابان ثمری پلاک 21 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود شرکت و پرداخت سود سهامداران 2- تصویب صورت های مالی سال دوره مالی منتهی به 29/12/1382 3- انتخاب بازرس قانونی 4- تعیین پاداش هیات مدیره 5- سایر موارد ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 7- تعیین هیات مدیره جدید و مدیرعامل. مقام دعوت کننده: رییس و نایب رییس هیات مدیره

3) آگهی دعوت سهامداران مورخ 18/01/1384 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت پاک آب پارس بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 18/02/1384 در محل شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع: 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود سال مالی ۱۳۸۳ و پرداخت سود سهامداران ۲- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم 3- انتخاب بازرس قانونی 4- تعیین پاداش هیات مدیره 5- سایر موارد ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 7- تعیین هیات مدیره جدید و مدیرعامل. مقام دعوت کننده: رییس و نایب رییس هیات مدیره

4) آگهی دعوت سهامداران مورخ 26/01/1385 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت پاک آب پارس بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت 9:00 صبح مورخ 30/02/1385 در محل شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع: 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود سال مالی ۱۳۸۴ و پرداخت سود سهامداران ۲- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم 3- انتخاب بازرس قانونی 4- تعیین پاداش هیات مدیره 5- سایر موارد ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 7- تعیین هیات مدیره جدید و مدیرعامل.مقام دعوت کننده: رییس و نایب رییس هیات مدیره

5) آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت پاک آب پارس مورخ 15/05/1383 بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس و یا نماینده قانونی آنان به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت11 صبح مورخ 30/05/1383 در آدرس شرکت واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان بصیری خیابان ثمری پلاک 2 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه 2- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت 3- افزایش سرمایه شرکت 4- تصویب خروج شریک 5- سایر موارد. مقام دعوت کننده: هیات مدیره

6) آگهی دعوت سهامداران مورخ 16/01/1386 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت پاک آب پارس بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 05/02/1386 در محل شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع: 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود سال مالی ۱۳۸۵ و پرداخت سود سهامداران ۲- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم 3- انتخاب بازرس قانونی 4- تعیین پاداش هیات مدیره 5- سایر موارد ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 7- تعیین هیات مدیره جدید و مدیرعامل.مقام دعوت کننده: رییس و نایب رییس هیات مدیره

7) آگهی دعوت سهامداران مورخ 25/01/1387 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت پاک آب پارس بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 05/02/1387 در محل شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع: 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود سال مالی ۱۳۸۶ و پرداخت سود سهامداران ۲- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم 3- انتخاب بازرس قانونی 4- تعیین پاداش هیات مدیره 5- سایر موارد ۶- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 7- تعیین هیات مدیره جدید و مدیرعامل.مقام دعوت کننده: هیات مدیره

8) آگهی دعوت سهامداران مورخ 19/01/1388 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت پاک آب پارس بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 01/02/1388 در محل شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع: 1- استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و تصویب تراز و حساب سود سال مالی ۱۳۸۷ و پرداخت سود سهامداران ۲- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم مقام دعوت کننده: هیات مدیره 9- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت پاک آب پارس مورخ 24/09/1388 بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس و یا نماینده قانونی آنان به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 17 عصر مورخ 07/10/1388 در آدرس خیابان یوسف آباد نبش خیابان سیزدهم برج پرشیا واحد 31 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1- انتقال سهام شریک متوفی به ورثه قانونی 2- محاسبه طلب و دارایی شریک متوفی در شرکت و پرداخت و استرداد به ورثه قانونی وی 3- تعیین میزان سهم الشرکه جدید هر یک از سهامداران براساس میزان سرمایه گذاری در شرکت 4- تعیین هیات مدیره جدید 5- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 6- سایر موارد. مقام دعوت کننده: هیات مدیره و وراث سهامدار مرحوم 10- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت پاک آب پارس مورخ 09/10/1391 بدینوسیله از کلیه شرکاء/سهامداران شرکت پاک آب پارس و یا نماینده قانونی آنان به شماره ثبت 210179 دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت16 عصر مورخ 16/11/1391 در آدرس شرکت واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان بصیری خیابان ثمری پلاک 2 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. دستور جلسه 1- ارایه اصول قرارداد ها، گزارش بیلان مالی، صورت دارایی و درآمدها 2- ارایه تراز 4 ستونی شرکت 3- وضع سرمایه احتیاطی 4- تعیین هیات مدیره جدید 5- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن 6- سایر موارد. مقام دعوت کننده: هیات مدیره